Profielschets rvc

De raad van commissarissen (rvc) is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. De profielschets is geen statisch gegeven. De omgeving en de activiteiten van de corporaties veranderen en daarom zal periodiek moeten worden bezien of het profiel nog wel past binnen de praktijk.

 

Voor elke commissaris geldt als algemeen uitgangspunt dat hij/zij over ervaring beschikt op het gebied van bestuur en of toezicht, een brede maatschappelijke ervaring bezit, basiskennis heeft van volkshuisvesting en financiën, onafhankelijk en onpartijdig is. Een brede maatschappelijke betrokkenheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een professionele vervulling van de taak van de commissaris. Het vervullen van meerdere commissariaten kan bijdragen aan de kwaliteit van de rvc. Vanzelfsprekend dient het aantal commissariaten van een persoon wel zodanig beperkt te blijven dat voldoende tijd en aandacht beschikbaar is voor een goede taakvervulling.

 

Deskundigheid en kwaliteit

Het is belangrijk te weten welke specifieke deskundigheden en persoonlijke kwaliteiten in de rvc aanwezig dienen te zijn. De aard van de deskundigheden, die nodig zijn, is afhankelijk van de activiteiten van de corporatie. De onderstaande lijst is dan ook illustratief bedoeld en niet uitputtend:

 1. financieel-economisch
 2. juridisch
 3. bedrijfskundig / organisatiekundig
 4. sociale verhoudingen
 5. volkshuisvestelijk en bouwwereld
 6. welzijn en veiligheid
 7. projectontwikkeling / commercieel vastgoed
 8. marketing en commerciële dienstverlening

 

Vereisten voor het lidmaatschap

 1. kennis van financiële- en volkshuisvestelijke zaken, minimaal op een zodanig niveau dat een gedegen oordeel kan worden gevormd over de bedrijfsvoering van de corporatie
 2. bereidheid op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten met betrekking tot het vakgebied.

 

Onafhankelijk en onverenigbaar.

Het functioneren van de rvc staat of valt met de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissarissen. De rvc dient zodanig te zijn vastgesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Om dit te kunnen garanderen zal de rvc bij benoemingen hier nadrukkelijk naar moeten kijken.

Uitgesloten zijn :

 1. leden van het college van b&w van de gemeente Achtkarspelen..
 2. leden van het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân.
 3. personen die verbonden zijn (of vroeger verbonden waren) aan de corporatie
 4. personen die in dienst zijn van een organisatie die indirect zakelijke relaties met de corporatie heeft.
 5. betrokkenen bij andere corporaties die werkzaam zijn in hetzelfde territorium
 6. personen in dienst bij overheidslichamen, andere dan gemeente, die betrokken zijn bij corporaties.

Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de corporatie en de commissaris moet worden vermeden. In dat verband is het gewenst om elke zakelijke relatie tussen de commissaris en de corporatie te publiceren in het jaarverslag.

 

Toetsing bij benoemen

Bij het benoemen van een nieuwe commissaris zullen onderstaande vragen beantwoord moeten kunnen worden:

 1. Is bepaalde specifieke deskundigheid aanwezig?
 2. Zal de commissaris voldoende onafhankelijk kunnen functioneren (wordt een tegenstrijdig belang voorzien)?
 3. Is er voldoende tijd beschikbaar?
 4. Past de commissaris binnen het team?

 

Als voorwaarde voor benoeming dient de kandidaat de fit- en propertest van de Autoriteit woningcorporaties met  goed gevolg te hebben doorlopen.

Vragen of hulp nodig?

Voor algemene vragen neemt u contact op met SWA

maandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur

vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511

Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434

Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost

Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost

0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl